Proiect

REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI SCHIMBARE DE DESTINATȚIE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN CLINICĂ MEDICALĂ

Cod SMIS 110753

S.C. NEFROLIFE S.R.L., cu adresa în Județul Iași, Localitatea Iași, Strada Teodor Codrescu, nr. 6C, a semnat Contractul de finanțare nr. 3051 în data de 07.09.2018 pentru proiectul cu titlul REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN SPAȚIU COMERCIAL ÎN CLINICĂ MEDICALĂ, cod SMIS 110753, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacitaților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.466.038,63 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 3.656.875,84 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est.

Obiectivul general al proiectului

Îmbunătăţirea capacităţii avansate de dezvoltare a serviciilor S.C. NEFROLIFE S.R.L., în vederea creşterii competitivităţii economiilor regionale şi naţionale. Obiectivul general s-a realizat prin : diversificarea producţiei clinicii medicale prin servicii care nu au fost prestate anterior; prin reparații capitale, consolidare, modernizarea clădiri existente şi schimbarea de destinație din spațiu comercial în clinică medicală; utilarea clinicii medicale cu echipamentele şi dotările corespunzătoare; reutilizarea activelor existente; angajarea de personal; adaptarea sistemului de management la cerințele moderne în domeniul asistenței stomatologice şi achiziţionarea unor servicii de natură a garanta implementarea proiectului în condiţii de performanţă astfel încât să asigure buna desfăşurare a activităţii de asistenţă stomatologică pentru clienţii existenţi şi clienţii potenţiali (un segment de clienți care, la momentul actual, la nivel național, nu poate beneficia de aceste servicii, în Romania neexistând încă o asemenea clinică).

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Diversificarea producției unei unități prin servicii care nu au fost prestate anterior în unitate astfel încât să asigure buna desfășurare a activității de asistență stomatologică
 2. Certificarea serviciilor medicale, adaptarea sistemelor de management la cerințele moderne in domeniul asistenței stomatologice, achiziția de active necorporale, precum și participarea firmei la două târguri la nivel internațional
 3. Achiziționarea unor servicii de natură a garanta implementarea proiectului în condiții de performanță și eficiență, cu încadrarea in termenele stabilite
 4. Creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului. Se va urmări în procesul angajării respectarea tuturor cerințelor aplicabile referitoare la principiile de baza ale UE, egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă

Grupul țintă este format atât din beneficiari direcți (S.C. NEFROLIFE S.R.L., resursele umane angajate ca urmare a investiției, persoane fizice – clienții potențiali și actuali ai societăți, persoane juridice – firmele client din Iași și din regiune), cât și beneficiari indirecți (profesioniști și cercetători din domeniu – colaboratori ai S.C. NEFROLIFE S.R.L., cercetători în domeniu, locuitorii Municipiului Iași, s.a.).

Rezultate :

 1. Pe lângă personalul existent al S.C. NEFORLIFE S.R.L. au fost angajate înca 2 persoane provenite din categorii defavorizate în contextul contributiei investitiei la promovarea măsurilor de asigurare a egalității de șanse și tratament
 2. Modernizarea si dezvoltarea sectorului de management din cadrul firmei, prin achizitionarea unui software pentru managementul  clinicii  dentare,  certificarea  serviciilor  medicale  precum  și

certificarea a doua sisteme de management, participarea la un targ de turism internationale pentru promovarea turismului dentar oferit de clinică.

 1. Implementarea proiectului în mod eficient şi în termenul stabilit. In acest sens s-au contract: servicii realizare studii și expertize, servicii de proiectare, servicii de consultanță în elaborarea Cererii de finanțare și a Managementului de proiect pentru obiectivul de investiții, servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului, servicii de asistenţă tehnică dirigenţie de şantier, servicii de audit financiar extern, servicii de publicitate şi informare aferente proiectului.
 2. Diversificarea serviciilor stomatologice, în urma diversificării producţiei unităţii. Diversificarea a presupus atât reparații capitale, consolidare și modernizare a clădirii existente și schimbarea de destinație din spațiu comercial în clinică medicală, cât și la faptul că noile produse/servicii se vor adăuga la gama de sortimentale deja prestate.

EGALITATE DE ŞANSE

Egalitate de gen

Egalitatea de gen trebuie să constituie un obiectiv central al oricărei societăţi democratice care doreşte să creeze drepturi cetăţeneşti depline şi egale pentru toţi şi este intrinsec legată de dezvoltarea durabilă a acesteia, fiind vitală pentru punerea în practică a drepturilor omului. Egalitatea de gen constituie un obiectiv și la S.C. NEFROLIFE S.R.L..

Prin egalitatea între femei și bărbați în relatiile de muncă, firma S.C. NEFROLIFE S.R.L. întelege și respectă accesul nediscriminatoriu la : alegerea sau exercitarea liberă a unei profesii sau activități; angajare pe orice loc de munca vacant și la orice nivel al ierarhiei profesionale; promovare la orice nivel al ierarhiei profesionale; informare, orientare și consiliere profesională, programe de calificare/recalificare profesională, perfecționare, specializare; respectarea normelor de sanatate si securitate în munca, conform prevederilor legislatiei in vigoare; beneficii de natura salarială și nesalarială; sistemele de securitate și asistență socială.

Nediscriminare

Libertatea muncii este garantată prin Constituţie iar dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza criteriilor prevazute de legislatia in vigoare. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală este interzisă.

Astfel, S.C. NEFROLIFE S.R.L., în mod direct, prin intermediul serviciilor prestate acordă o atenție deosebită promovării principiului nediscriminării și egalității de șanse, atât prin asigurarea accesului în spațiile clinicii medicale, dar mai ales prin prestarea de servicii de asistență stomatologică unei categorii speciale de pacienți: copii cu o tulburare din spectrul autist (TSA) şi/sau copiii cu dizabilităţi, cât şi persoane adulte cu dizabilităţi şi/sau care suferă de tulburări psihice, din toată zona Nord Est sau din restul ţării, chiar şi din Republica Moldova.

Asadar, S.C. NEFROLIFE S.R.L. respectă principiile de tratament și nediscriminare, atât ale pacienților cât și ale angajaților : proiectul a prevăzut angajarea a 2 persoane din categorii defavorizate.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Ca urmare a implementarii proiectului, clinica stomatologică deservește, cu precadere, o categorie specială de pacienți: copiii cu o tulburare din spectrul autist (TSA) şi copiii cu dizabilităţi, malformaţii, cât şi persoane adulte cu dizabilităţi, malformaţii şi/sau care suferă de tulburări psihice.

De asemenea, echipamentele și dotările ce au fost achizitionate au fost atent selecționate astfel încât să prezinte caracteristici adaptate la acest grup țintă, precum:

– echipamente ce operează în mod silențios: pentru pacienții cu autism, aceste echipamente vor face ca intervenția să nu fie traumatizantă și vor facilita procesul de adaptare al pacientului în noul mediu;

– masa de operație va putea fi manevrată în diverse poziții, fapt ce ajută la intervențiile pacienților cu nevoi speciale;

– s-a creat o rezervă, utilată cu 2 paturi, destinate pacienților a căror intervenție se desfasoară cu anestezie intravenoasă. Dupa trezire, aceștia necesită supraveghere pe parcursul zilei. Paturile din rezerva vor fi folosite cu precadere în cazul copiilor/adulților cu nevoi speciale.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

www.inforegio.ro     |    facebook.com/inforegio.ro 

https://clinicadoctoracatrinei.ro/wp-content/uploads/2021/04/Untitled-1-320x92.png

O echipă de medici profesioniști care lucrează cu materiale și echipamente de ultimă generație, am reușit să ne ridicăm la aceste standarde având un singur obiectiv: satisfacția pacientului.

Program

© 2016 – 2022 Clinica Dr. Acatrinei. Toate drepturile rezervate.

Catalina S. Morarasu


Specialist in Durere Orofaciala coordonator al Centrului de Durere Orofaciala si Medicina Dentara a Somnului la

Ukiah Periodontics and Implant Center, Ukiah California

Advanced Endodontics, Santa Rosa California

 • Specialist in durere orofaciala si tulburarile ATM (specialitate recunoscuta de American Dental Association)
 • Diplomat, American Board of Orofacial Pain
 • Diplomat, American Board of Dental Sleep Medicine
 • Fellow, American Academy of Orofacial Pain
 • Minnesota Sleep Society Past President

 

Educatie si Formare:

 • 2022- Competenta in utilizarea terapeutica orofaciala si estetica a toxinei botulinice si derma filleri, American Academy of Facial Esthetics
 • 2021-2022- Competenta in utilizarea in regenerarea faciala si stomatologica a PRF, Facial Esthetics prf.edu, Dr. Richard Miron
 • 2009 - Master of Science in Dentistry, University of Minnesota, School of Dentistry
 • 2009 - Diplomat, American Board of Dental Sleep Medicine
 • 2008 - Fellow, American Academy of Orofacial Pain
 • 2006 - Diplomat, American Board of Orofacial Pain; Orofacial Pain specialist
 • 2002 -2004: TMJ and Orofacial Pain Graduate Program- University of Minnesota, School of Dentistry (2 ani rezidentiat)
 • 1993 - 1997: Doctor in stiinte medicale stomatologie cu teza: “Disfunctii stomatognatice la bolnavii endocrini”, UMF “Gr.T.Popa” Iasi, Facultatea de Stomatologie

 

 • 1983 - 1988 – Diploma de licenta doctor- medic, Facultatea de Stomatologie, UMF “Gr.T.Popa” Iasi

Experienta Profesionala

2004-prezent: Medic stomatolog specialist in Durere Orofacial si Tulburarile ATM, practica stomatologica specializata in diagnosticul si tratamentul Durerii Orofaciale si al tulburarilor ATM, precum si managementul pacientilor cu apnee de somn cu ajutorul dispozitivelor de avansare mandibulara.  Activitate stomatologica privata: 2004-2022 in Minnesota, USA, 2022-prezent California, USA

2020-prezent: Examinator, American Board of Orofacial Pain

2013-2015: Presedinte al Minnesota Sleep Society

2009-prezent: Director de curs, American Academy of Orofacial Pain

2002-2003: Profesor universitar, Catedra de Protetica Dentara, Facultatea de Stomatologie Iasi

2001-2002: Conferentiar universitar

1998-2000: Sef lucrari

1999-2000: Director al Ambulatorului universitar al Facultatii de Stomatologie Iasi

1993-1998: Asistent universitar

1998: medic primar in stomatologie generala, Ministerul Sanatatii Bucuresti

1994: medic specialist stomatologie generala, Ministerul Sanatatii Bucuresti

1991-1993: Preparator universitar

1993: Certificat stagiu clinic de Protetica Dentara, Hopitaux de Lyon, Universite Claude Bernard, Lyon France

Speaker pe domeniul Durerii Orofaciale si al tulburarilor ATM, precum si Medicina Dentara a Somnului, la conferintele anuale ale American Academy of Orofacial Pain, Minnesota Sleep Society, study clubs, Seminarii anuale ale Park Dental and The dental Specialists of Minnesota, Seminarii ale Metro Dentalcare, Mendocino Dental  Fair, Humboldt Dental Association.

This will close in 20 seconds

OrthoArt


OrthoArt Lab este un laborator de tehnică dentară specializat în realizarea dispozitivelor ortodontice. Suntem interesanți, în special, de oferirea unor produse de calitate superioară prin folosirea sistemelor inovative. Investiția în utilaje și materiale de ultimă generație, prezența constantă la cursuri mondiale și colaborarea directă cu medici ortodonți cu experiență ne-au determinat să atingem cele mai înalte standarde de calitate.

Prezent pe piața stomatologică din Italia încă din anul 2003, OrthoArt Lab s-a dezvoltat și în România prin deschiderea unui laborator în 2016. Avem colaboratori importanți, cum ar fi cea cu liderul mondial în tratamentul pentru apneea în somn SomnoMed și cu laboratorul Uniontech, împreună cu Orthoprofile, pentru dispozitivele de nouă generație realizate pe minișuruburi Benefit cu sistemul Easydriver.

OrthoArt Lab a pus, în ultimii ani, foarte mare accent pe medicina dentară a somnului, participând la foarte multe cursuri în Europa și urmărind îndeaproape centre de excelență în tratarea Sindromului de Apnee în Somn (SAS), cum ar fi Spitalul Universității din Antwerp (Belgia), unde am petrecut mult timp alături de Prof. Dr. Marc Braem, de la care am învățat protocoale și tipuri de tratament pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților care suferă de SAS în România.

Oferim colaboratorilor noștri posibilitatea de a-și proiecta împreună cu noi, în cabinet sau în laborator, dispozitivele personalizate în funcție de necesitate, pentru a căuta și a găsi soluțiile cele mai potrivite pentru tipul de tratament dorit și pentru a asigura pacienților un rezultat optim la sfârșitul tratamentului.

Cu o experiență dobândită în peste 20 de ani, laboratorul OrthoArt Lab oferă o gamă completă de dispozitive ortodontice: dispozitive mobile, fixe, funcționale, distalizatoare, dispozitive de reabilitare ATM, dispozitive pentru tratamentul Sindromului de Apnee în Somn, sisteme computerizate pentru deplasări dentare cu aliniatori invizibili. De asemenea, suntem implicați în organizarea de cursuri de formare teoretică și practică pentru medicii ortodonți.

This will close in 20 seconds

Suna acum!